Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức kỳ I năm tài chính 30/06/2020

Ngày: 14/11/2020 số lượt xem: 915
Thông báo số: 05/TB-HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức kỳ I năm tài chính 30/06/2020

taivetaiday30_6_2020.pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh