Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thơ mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Ngày: 19/08/2021 số lượt xem: 825
Thơ mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 (Đính kèm tài liệu ĐHCĐ 2021)

Taive:Thumoi.pdf  Tai lieu:DHCĐ2021.rar

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh