Quan hệ cổ đông » Thông báo

Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Ngày: 02/12/2021 số lượt xem: 904
Quyết định số:15/QĐ-HĐQT, ngày 02/12/2021 V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Taivetaiday:QĐ trieu tap ĐHCĐ2021.pdf 

Các tin khác
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh