Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của CASUCO
Thông báo số: 05/TB-HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức kỳ I năm tài chính 30/06/2020
Ngày: 14/11/2020
Thông báo số: 05/TB-HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức kỳ I năm tài chính 30/06/2020
Xem tiếp »
Thông báo mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của các Cổ đông
Ngày: 09/10/2020
Thông báo số: 03/TB-HĐQT, ngày 08/10/2020 V/v mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của các Cổ đông Công ty Cổ Phần mía đường Cần Thơ
Xem tiếp »
Thông báo chốt danh sách cổ đông
Ngày: 07/03/2020
Thông báo số: 01/TB-HĐQT, ngày 02/03/2020, v/v chốt danh sách cổ đông chi cổ tức kỳ 2 năm tài chính ngày 30/06/2018
Xem tiếp »
Biên bản bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, ngày 08/10/2019
Ngày: 10/10/2019
Biên bản số: 12/BB-hĐQT-MĐ, bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, ngày 08/10/2019
Xem tiếp »
Nghị Quyết bầu chủ tịch Hội Đồng Quản trị CASUCO, ngày 08/10/2019
Ngày: 10/10/2019
Nghị Quyết Số: 45/NQ-HĐQT-MĐ, ngày 08/10/2019
Xem tiếp »
CASUCO mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày: 24/09/2019
Thơ mời số: 12/TM.HĐQT, ngày 24/09/2019 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem tiếp »
Trang 1/1212345678910 >>
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh