Tin tức - Sự kiện » Thời sự

CASUCO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

Ngày: 09/10/2015 số lượt xem: 2829
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 9/2015, để xử lý một số nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty sau khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực vào ngày 01/7/2015 và việc chuyển đổi niên độ kế toán của CASUCO từ năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm) chuyển sang theo niên vụ sản xuất của doanh nghiệp (từ ngày 01 tháng 7 của năm trước đến ngày 30 tháng 6 của năm sau liền kề).

 

 

Ông Nguyễn Thành Long CT.HĐQT kiêm TGĐ Cty  phát biễu khai mạc Đại hội

 

          Ngày 30 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở chính số 1284, đường Trần Hưng Đạo, phường 7, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Hội đồng quản trị CASUCO đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với sự có mặt tham dự của 54/54 cổ đông được triệu tập và đăng ký tham dự, đại diện cho 411 cổ đông toàn công ty, với số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp nắm giữ là 5.089.113 cổ phần và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền là 7.274.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,51%tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

 

          Đại hội lần này nhằm thực hiện ba nội dung chính là: xử lý số liệu kế toán cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015 (do chuyển đổi niên độ kế toán) để làm cơ sở kết chuyển số liệu tài chính sang niên độ kế toán mới; giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho niên vụ sản xuất 2015 – 2016 và bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CASUCO theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

 

 

Đoàn Chủ tịch và Báo cáo của Trưởng ban Kiểm soát tại Đại hội

 

          Sau hơn một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2015, sản lượng đường sản xuất 49.682 tấn; lợi nhuận trước thuế TNDN 24,161 tỷ đồng . ( Tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua đạt100%)

 

2/- Thông qua báo cáo tài chính đã được công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chấp nhận toàn phần. (Tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua đạt 100%)

 

3/- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015. (Tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua đạt 100%)

 

4/- Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30/6/2015 với tổng lợi nhuận sau thuế ( LNST) TNDN là 19,937 tỷ đồng gồm: trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tập thể 12%/ LNST; trích quỹ phúc lợi xã hội 5%/LNST ; chia cổ tức bằng tiền mặt 12% / VĐL và trích quỹ thưởng Ban điều hành 3% lợi nhuận sau thuế TNDN. (Tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua đạt 100%)

 

5/- Thống nhất giao chỉ tiêu ké hoạch SXKD niên vụ sản xuất 2015 – 2016 gồm: sản lượng đường sản xuất ≥ 110.000 tấn; lợi nhuận trước thuế TNDN ≥ 30 tỷ đồng và mức chia cổ tức  ≥ 15%/mệnh giá. (Tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua đạt 100%) .

6/- Về nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,99% chưa đủ điều kiện để thông qua, vì theo ý kiến của một số cổ đông (chiếm 45,01%) mặc dù Luật doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực, tuy nhiên các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ về hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp mới chưa được ban hành, do đó nội dung nầy để lại đại hội lần sau sẽ xem xét thông qua sau khi có hướng dẫn cụ thể.

 

Đại hội kết thúc trong bầu không khí phấn khởi, đoàn kết và với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra.

 

 

theo CK & ĐGNB

 

 

 

 

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh