Tin tức - Sự kiện » Thông tin trong ngành

Thông báo số: 21/TB-ĐCT/2022, ngày 30/04/2022. V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020-2021 (kèm tài liệu Đại hội)

Ngày: 06/05/2022 số lượt xem: 465
Thông báo số: 21/TB-ĐCT/2022, ngày 30/04/2022. V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020-2021 (kèm tài liệu Đại hội)

Taivetaiday:Thơ mời tham dự ĐHĐCĐ 20210(1).pdf ,Tailieu DHCD1.rar,Tailieu DHCD2.rar

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh