Quan hệ cổ đông » Thông báo

CASUCO CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII NĂM 2018

Ngày: 14/09/2018 số lượt xem: 552

 

     1/ Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2018.

     2/ Báo cáo số 121/BC-MĐ ngày 10/09/2018.

     3/ Tờ trình số 01/TT.HĐQT ngày 10/09/2018.

     4/ Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 10/09/2018.

     5/ Báo cáo số 06/BC/BKS-III ngày 06/09/2018.

     6/ Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 10/09/2018.

     7/ Tờ trình số 08/TT.BKS-III ngày 10/09/2018.

     8/ Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 10/09/2018.

     9/ Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 10/09/2018.

     10/ Tờ trình số 09/TT-BKS ngày 10/09/2018.

 

Tải về tại đây!

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh