Quan hệ cổ đông » Thông báo

CASUCO mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày: 24/09/2019 số lượt xem: 1100
Thơ mời số: 12/TM.HĐQT, ngày 24/09/2019 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Taivetaiday:pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh