Quan hệ cổ đông » Thông báo

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022

Ngày: 29/12/2022 số lượt xem: 162

  Tải về: BCHopNhat30062022.pdf

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh