Tin tức - Sự kiện » Thông tin trong ngành

TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày: 20/05/2016 số lượt xem: 4261

 Vào ngày 12/5/2016 tại Hội trường tầng 4 Tổng Công ty Mía đường I – Công ty cổ phần, địa chỉ số 17 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Mía đường I – Công ty cổ phần đã được tiến hành .

Ông Nguyễn Văn Hội - CT HĐQT phát biểu tại ĐHCĐ

Tổng số cổ đông trong danh sách là 314 cổ đông , với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 43.049.099 cổ phần tương đương với vốn điều lệ của Cty là : 430.490.990.000 đ ( Bốn trăm ba mươi tỉ bốn trăm chin mươi triệu chin trăm chin mươi nghìn đồng ) .

CASUCO là một trong số các cổ đông với số CP nắm giữ tại Tổng Cty mía đường I là 20.000 CP .

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là 52 đại biểu với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.923.299 cổ phần.

Tổng số cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là 50 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.919.899 CP bằng 99,99% tổng số cổ phần CQBQ.

            Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau :

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Sản xuất nông nghiệp:

- Diện tích thu mua              : 2.922 ha

- Sản lượng mía sạch            : 289.423 tấn

- Năng suất bình quân         : 100 tấn/ha

1.2. Giá trị SXCN:                            : 149,995 tỷ đồng

1.3.  Sản phẩm chủ yếu:

- Đường kính                         : 27.734 tấn

- Phân vi sinh                                    : 5.778 tấn

1.4. Doanh thu hợp nhất                  : 1.171,306 tỷ đồng

1.5. Lợi nhuận trước thuế                : 54,711 tỷ đồng

1.6. Cổ tức                                         : 10%

1.7. Nộp ngân sách                           : 24,351 tỷ đồng

1.8. Thu nhập bình quân người lao động   :6.303.000 đồng/người/tháng

1.9. Thù lao của HĐQT và BKS                 : 440.640.000 đồng

 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

 

Stt

Chỉ tiêu

Tại thời điểm

31/12/2015

Tại thời điểm

31/12/2014

I

Tổng tài sản

1.288.239.516.053

742.689.326.351

1

Tài sản ngắn hạn

918.677.605.290

380.091.138.283

2

Tài sản dài hạn

369.561.910.763

362.598.188.068

II

Tổng nguồn vốn

1.288.239.516.053

742.689.326.351

1

Nợ phải trả

801.951.193.435

274.517.566.079

2

Vốn chủ sở hữu

486.288.322.618

468.171.761.272

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

 

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1

Vốn điều lệ

430.490.990.000

2

Lợi nhuận trước thuế năm 2015

54.711.310.399

3

Thuế TNDN phải nộp năm 2015

6.460.379.757

4

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (4=2-3)

48.250.930.642

5

Lợi nhuận của các năm trước để lại

1.826.482.654

6

Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015 (4+5)

50.077.413.296

7

Tổng chi và trích lập các quỹ

48. 839.210.677

7.1

Cổ tức 10% chia cho các cổ đông năm 2015

43.049.099.000

7.2

Quỹ khen thưởng phúc lợi (7%) từ lợi nhuận 2015

3.377.565.145

7.3

Quỹ đầu tư phát triển (5%) từ lợi nhuận năm 2015

2.412.546.532

8

Lợi nhuận để lại sang năm 2016 (6-7)

1.238.202.619

 

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

4.1. Sản xuất nông nghiệp:

- Diện tích thu mua              : 3.854 ha

- Sản lượng mía sạch            : 380.000 tấn

- Năng suất bình quân         : 104,69 tấn/ha

4.2. Giá trị SXCN                             : 184,517 tỷ đồng

4.3. Sản phẩm chủ yếu:

- Đường kính                         : 35.134 tấn

- Phân vi sinh                        : 6.905 tấn

4.4. Doanh thu hợp nhất                  : 1.676,392 tỷ đồng

4.5. Lợi nhuận trước thuế                : 44,602 tỷ đồng

4.6. Cổ tức                                         : 7,50 %

4.7. Nộp ngân sách                           : 31,049 tỷ đồng

4.8. Thu nhập bình quân người lao động : 6.459.000 đồng/người/tháng

4.9. Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì được trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Tổng công ty 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng.

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Tổng Công ty Mía đường I – Công ty cổ phần là 1 trong các Công ty trong danh sách sau:

5.1. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

5.2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế.

5.3. Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

6. Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông chiến lược chuyển nhượng cổ phần:

6.1. Chấp thuận cho cổ đông chiến lược Công ty TNHH Kim Hà Việt được chuyển nhượng cổ phần.

6.2. Chấp thuận cho cổ đông chiến lược Công ty CP mía đường Lam Sơn – được chuyển nhượng cổ phần.   

            ĐHCĐ thường niên Tổng Cty mía đường I đã thành công nhờ sự đồng thuận , các cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ thống nhất là 100 % . Đặc biệt là được sự đồng thuận của 2 Cổ đông lớn là Cty Kim Hà Việt và Cty cổ phần đường Lam Sơn .

PQV

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh