Quan hệ cổ đông » Thông báo

CASUCO thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Ngày: 11/10/2019 số lượt xem: 1146
Thông báo số: 19/TB-HĐQT, ngày 11/10/2019 về việc chốt danh sách cồ đông tổ chức Đại hội bất thường lần 2 năm 2019

Tải về tại đây:uploadwb/file/Thông báo chốt danh sách cổ đông.pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh