Quan hệ cổ đông » Thông báo

Tờ trình số: 01/TT-HĐQT V/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức trực tuyến, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 20/08/2021 số lượt xem: 878
Tờ trình số: 01/TT-HĐQT V/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức trực tuyến, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tải về: Tờ trình thông qua Quy chế.pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh