Tin tức - Sự kiện » Thông tin trong ngành

Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày: 02/12/2021 số lượt xem: 1045
Thông báo số:02/TB-HĐQT, ngày 02/12/2021 v/v thời gian chốt danh sách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Taivetaiday:TB thời gian chốt DSCĐ.pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh