Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày: 10/12/2022 số lượt xem: 247

 Tải về: TB18BoSungBKS.pdf

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh