Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thông báo lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày: 26/12/2021 số lượt xem: 846
Thông báo số: 80/TB-HĐQT/2021, ngày 25/12/2021 về việc lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 Taivetaday:TB80 LuiTGĐH.pdf

Các tin khác
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh