Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của CASUCO

Thông báo mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của các Cổ đông

Ngày: 09/10/2020 số lượt xem: 272
Thông báo số: 03/TB-HĐQT, ngày 08/10/2020 V/v mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của các Cổ đông Công ty Cổ Phần mía đường Cần Thơ

taivetaiday/TB03.pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh