Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thơ mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày: 16/10/2019 số lượt xem: 1109
Thơ mời số: 14/TM.HĐQT, ngày 14/10/2019 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tải về tại đây:pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh