Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thông báo mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của các Cổ đông

Ngày: 09/10/2020 số lượt xem: 1031
Thông báo số: 03/TB-HĐQT, ngày 08/10/2020 V/v mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của các Cổ đông Công ty Cổ Phần mía đường Cần Thơ

Taivetaiday/TB03.pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh