Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày: 02/12/2021 số lượt xem: 651
Thông báo số:02/TB-HĐQT v/v thời gian chốt danh sách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Taivetaiday:TB Thời gian chốt DSCĐ.pdf 

Các tin khác
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh