Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thông báo số: 06/TB-HĐQT, V/v thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết thúc nhiệm kỳ III (2015-2020)

Ngày: 14/12/2020 số lượt xem: 781
Thông báo số: 06/TB-HĐQT, V/v thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết thúc nhiệm kỳ III (2015-2020)

Taivetaiday/TB06.pdf 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh