Quan hệ cổ đông » Thông báo

"Thông báo số: 21/TB-ĐCT/2022, ngày 30/04/2022. V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020-2021 (kèm tài liệu Đại hội)

Ngày: 06/05/2022 số lượt xem: 488
"Thông báo số: 21/TB-ĐCT/2022, ngày 30/04/2022. V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020-2021 (kèm tài liệu Đại hội)

 Taivetaiday:ThoMoiThamDu2021.pdf ,Tài liệu ĐHCĐ 1.rar ,Tài liệu ĐHCĐ2.rar

 

Các tin khác
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh