Quan hệ cổ đông » Thông báo

Thông báo số: 16/TB-ĐCT/2022, ngày 04/04/2022, V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày: 09/04/2022 số lượt xem: 679
Thông báo số: 16/TB-ĐCT/2022, ngày 04/04/2022, V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Taivetaiday: Thông báo số: 16 chốt DS CĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2021.pdf

Các tin khác
 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh